top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina treft u de algemene voorwaarden aan van Trademass. Deze voorwaarden zijn door Trademass ter beschikking gesteld. Hierin verduidelijken wij de voorwaarden waaronder de informatie op onze website aan u wordt verstrekt.

 

  • Cursist: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een cursus aankoopt.

  • Cursus: Online of fysieke educatieve content gericht op forex handel aangeboden door Trademass.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle services aangeboden onder de handelsnaam 'Trademass', de commerciële benaming van het bedrijf officieel geregistreerd als Trademass. In dit beleid kan naar het bedrijf verwezen worden als 'Trademass', 'wij', of 'ons'.​

Wanneer je gebruikmaakt van onze website en diensten, betekent dit dat je kennis hebt genomen van, begrip hebt voor en instemt met onze algemene voorwaarden. Indien je niet instemt met deze voorwaarden of eventuele toekomstige wijzigingen ervan, dien je geen gebruik te maken van de website www.trademassacademy.com (de "Website") of van enige diensten die daarop aangeboden worden en gerelateerd zijn aan Trademass (de "Diensten").

Door gebruik te maken van onze diensten, stem je ermee in dat deze enkel voor informatieve doeleinden dienen. De informatie en communicatie via onze diensten zijn niet bedoeld als professioneel advies voor specifieke beleggingen. Onze diensten bieden een algemene uitleg over de werking van forex beleggingen. Onze website en diensten zijn geen vervanging voor professioneel financieel, juridisch of fiscaal advies. Beslissingen of acties die je onderneemt op basis van de informatie van onze website en/of diensten vallen volledig onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

Wanneer je gebruikmaakt van onze website en diensten, betekent dit dat je kennis hebt genomen van, begrip hebt voor en instemt met onze algemene voorwaarden. Indien je niet instemt met deze voorwaarden of eventuele toekomstige wijzigingen ervan, dien je geen gebruik te maken van de website www.trademassacademy.com (de "Website") of van enige diensten die daarop aangeboden worden en gerelateerd zijn aan Trademass (de "Diensten").

Definities

1.1 Student: Hiermee wordt bedoeld de persoon die de diensten van Trademass afneemt of wenst af te nemen onder deze Algemene Voorwaarden en een overeenkomst aangaat voor de uitvoering van deze diensten (ook aangeduid als jij, jou(w) of je).

 

1.2 Overeenkomst: Dit is de (al dan niet schriftelijke) overeenkomst die tot stand komt tussen Trademass en de student, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

 

1.3 Diensten: Hieronder vallen alle activiteiten die Trademass uitvoert of onderneemt in het kader van de overeenkomst met de student. Dit omvat onder meer de 1-op-1 trainingen, verkoop van cursus en delen van signalen die Trademass biedt.

Algemene Bepalingen

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden, inclusief alle wijzigingen, verwijzingen naar andere documenten en alle andere overeenkomsten verstrekt door Trademass, vormen het volledige juridische contract tussen ons met betrekking tot jouw gebruik van de diensten.

 

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen geldig.

 

2.3 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Alle wijzigingen worden aan jou gecommuniceerd en je moet de nieuwe voorwaarden accepteren om de website te kunnen blijven gebruiken.

 

2.4 Een overeenkomst met Trademass komt tot stand op het moment dat de student (i) deze Algemene Voorwaarden accepteert, of (ii) een betaling verricht aan Trademass via een betaallink of betaaloptie op de website en daarbij deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Trademass Diensten

 

3.1 Wanneer een Student De Trademass Diensten gebruikt, krijgt de Student toegang tot de door ons verstrekte, neutrale en algemene beleggingsinformatie. In geen geval dient de Student deze informatie te interpreteren als enig financieel-, beleggings-, fiscaal of juridisch advies.

 

3.2 Bepaalde informatie, updates, of communicatie met betrekking tot investeringen of strategieën zijn mogelijk niet van toepassing op jouw persoonlijke situatie. Trademass is niet jouw broker, agent, of persoonlijk adviseur. Geen enkele informatie of communicatie die via de Website wordt verstrekt is bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies, of enig ander advies. Wij verstrekken puur algemene informatie die door de Student zelf toegepast kan worden op diens persoonlijke situatie. We raden je aan om altijd je persoonlijke juridische, fiscale, of beleggingsprofessional te raadplegen over jouw specifieke situatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor jouw beslissingen op basis van de door ons verstrekte informatie.

 

3.3 Het doel van onze Diensten is om voor de Student gemak één enkele informatiebron te zijn. Wij streven ernaar informatie te verstrekken die inzicht kan geven in het risicoprofiel, zodat de Student zelf een beslissing kan nemen met betrekking tot diens eigen beleggingen.

 

3.4 Wanneer de Student gebruik maakt van de Diensten, kan deze bepaalde informatie ontvangen in de vorm van onlinetrainingen, e-books, video’s, nieuwsbrieven, of andere online content. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden gaat de Student er mee akkoord dat deze informatie educatief en algemeen bedoeld is. De Student kan geen enkel recht ontlenen aan deze vrijblijvende informatie. 

 

3.5 De eindverantwoordelijkheid voor zowel het verstrekken van accurate informatie als het nemen van een beslissing met betrekking tot een belegging ligt altijd bij de Student.

 

3.6 Alle inhoud in en op onze Website en/of Diensten is uitsluitend ter informatie en vormt dus geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van bepaalde financiële producten of objecten, bij welke aanbieder dan ook. Ook ontvangt Trademass geen vergoeding van een aanbieder voor het benoemen van informatie.

 

3.7 Trademass is geen financiële instelling we bieden geen financiëleof handelsdiensten. Hierdoor staat Trademass ook niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Marketen.

 

3.8 Het handelen in zeer risicovolle producten zoals forex wordt door de Autoriteit Financiële Markten afgeraden voor (beginnende) beleggers. De informatie die door Trademass wordt verstrekt met betrekking tot forex wordt zo neutraal mogelijk gecommuniceerd, zodat de Student op de hoogte is van zowel de voor- als nadelen van het beleggen in forex. Niettemin zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ook hier uitdrukkelijk op van toepassing.

 

3.9 Trademass geeft geen enkele garantie van een bepaalde uitkomst of resultaat door het gebruiken van de Diensten. Alle garanties, zowel expliciet als impliciet, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.10 De Student dient informatie en uitleg verstrekt door Trademass niet te kopiëren, verspreiden, verkopen, of anderszins te delen met een derde.

Gebruiksvoorwaarden van de Diensten

 

4.1 De Student mag de Diensten uitsluitend gebruiken voor de bedoelde doeleinden. Elk gebruik van de Diensten dat afwijkt van deze doeleinden is een overtreding van deze Algemene Voorwaarden.

 

4.2 Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Student zich bewust te zijn van de risico’s die forex handel met zich meebrengt. De Student is tevens op de hoogte van het feit dat beleggen of handelen met pensioengelden of geleend geld ten zeerste wordt ontraden.

 

4.3 Het is de Student niet toegestaan om de Website op een manier te gebruiken die:

4.3.1 andere studenten kan storen;

4.3.2 in strijd is met lokale, provinciale, nationale of internationale wetten; of

4.3.3 misleidend kan zijn voor andere gebruikers, of beschouwd kan worden als misbruik, fraude, of witwassen.

 

4.4 De Student mag geen materiaal of gegevens naar de Website uploaden dat virussen of andere schadelijke computercode, corrupte bestanden of programma’s bevat, die bedoeld zijn om de werking te verstoren, vernietigen of beperken, of die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan de Website, hardware of andere apparatuur.

Betalingen en Abonnementen

 

5.1 Op het moment dat de Student een Overeenkomst aangaat met Trademass, gaat de Student ook een betalingsverplichting aan.

5.2 De prijzen van toepassing op de Diensten zijn deze vermeld op de Website of zoals schriftelijk gecommuniceerd door Trademass aan de Student op aanvraag.

5.3 Alle genoemde bedragen betreffen bedragen in euro’s en worden standaard weergegeven inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.4 Indien de Student niet aan diens betalingsverplichting, of een deel daarvan, voldoet, is Trademass bevoegd tot opschorting van de Diensten. 

Intellectueel Eigendom

 

6.1 Trademass behoudt alle rechten en bevoegdheden die aan Trademass toekomen met betrekking tot het intellectuele eigendom op de Website en de Diensten (waaronder in elk geval het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc).

 

6.2 De door Trademass gepubliceerde werken zoals producties, databases, ideeën, graphics, afbeeldingen, concepten, teksten, illustraties of (test) ontwerpen enz. blijven volledig in eigendom van Trademass. De bovengenoemde elementen die deel uitmaken van de werken geproduceerd door Trademass mogen niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht

 

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

7.2 Geschillen zullen alleen aan een rechtbank worden voorgelegd als na redelijke inspanning, de Student en Trademass er onderling niet uit kunnen komen.

Signalen 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door TradeMass aangeboden worden onder het rubriek 'Signalen'. Deze voorwaarden zijn bedoeld om zowel TradeMass als de gebruikers van de dienst te beschermen. Door gebruik te maken van onze 'Signalen' dienst, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

8.1 De 'Signalen' dienst van TradeMass bestaat uit het delen van Forex handelsideeën met onze abonnees. Deze ideeën zijn gebaseerd op onze analyse en expertise in de Forex markt en worden verstrekt ter informatie en educatieve doeleinden.

8.2 De inhoud die via de 'Signalen' dienst wordt gedeeld, is geen financieel advies. TradeMass is geen financieel adviseur. Alle beslissingen die u neemt op basis van de verstrekte 'Signalen', zijn voor uw eigen rekening en risico.

8.3 Het gebruik van de 'Signalen' en eventuele acties die u onderneemt op basis van de informatie die u ontvangt via onze dienst, zijn volledig uw eigen verantwoordelijkheid. TradeMass is niet verantwoordelijk voor enige verliezen of schade die voortvloeien uit beslissingen die u neemt met betrekking tot uw Forex handelsactiviteiten.

8.4 TradeMass garandeert op geen enkele wijze dat het gebruik van onze 'Signalen' dienst zal leiden tot winst. De Forex markt is volatiel en het handelen in Forex houdt een hoog risico in.

8.5 TradeMass, noch haar medewerkers, directeuren of vertegenwoordigers, zullen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het onvermogen om de 'Signalen' dienst te gebruiken.

8.6 Door onze 'Signalen' dienst te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Terugbetalingsbeleid

Ons terugbetalingsbeleid voor de producten die wij aanbieden is afhankelijk van het type product dat u aanschaft. Hieronder vindt u een overzicht van hoe dit beleid wordt toegepast:

 

- Paperback Versie: Voor de paperback versie van onze Forex cursus bieden wij een terugbetalingsmogelijkheid binnen 14 dagen na aankoop. Om in aanmerking te komen voor deze terugbetaling, moet het product voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het product in zijn oorspronkelijke staat verkeert en niet beschadigd of aanzienlijk gebruikt is. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunt u binnen de genoemde termijn een terugbetaling aanvragen.

 

Wat zijn de voorwaarden:

Het product moet in de originele staat geretourneerd worden. Dit betekent dat het niet beschadigd, gewijzigd of gebruikt mag zijn. Voor een paperback houdt dit in dat het boek geen tekenen van gebruik mag vertonen, zoals gebogen pagina's, markeringen, of beschadigde omslagen.

 

De klant moet in staat zijn om een bewijs van aankoop te overleggen, zoals een bestelbevestiging of een factuur, om aan te tonen dat het product bij de betreffende verkoper is gekocht.

 

Idealiter dient het product in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Dit helpt bij het waarborgen van de veiligheid van het product tijdens het transport.

 

- PDF Versie: Wat betreft de PDF versie van de cursus, is het beleid anders vanwege de aard van digitale producten. Zodra de PDF per e-mail is verstuurd, hebben wij geen controle meer over wat er met het bestand gebeurt. Daarom kunnen we geen retouren accepteren voor de PDF versie. Dit is een standaardpraktijk voor de meeste digitale producten, omdat het onmogelijk is om te bepalen of een digitaal bestand is gebruikt of gekopieerd. We vragen daarom om begrip voor dit beleid en moedigen klanten aan om zorgvuldig te overwegen alvorens de PDF versie aan te schaffen.

Wij streven ernaar om onze klanten duidelijkheid te bieden over ons terugbetalingsbeleid. Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page